Allmänna Villkor

Mellan Cocolabel AB, nedan kallat Home Seremonies, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). Genom att köpa och sälja Home Seremonies produkter, godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan Home Seremonies och Återförsäljaren.

1. Allmänt

Home Seremonies förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.homeseremonies.se. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter det att meddelande härom skickats till Återförsäljaren. Ändringar av mindre betydelse träder i kraft fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.homeseremonies.se och de behöver således inte meddelas Återförsäljaren för att äga giltighet.

Definitioner:

Återförsäljare
Avser Home Seremonies avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

Administratör
Avser fysisk person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett att agera kontaktperson mellan föreningen och Home Seremonies enligt punkt 4 nedan samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5 nedan.

Försäljningsgruppen
Avser medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som ska hjälpa Återförsäljaren att sälja Home Seremonies produkter.

Leverans och distribution av Home Seremonies produkter sker i syfte att Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen under en begränsad tid ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa på den förtjänst som görs vid vidareförsäljningen av Home Seremonies produkter till slutkund. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillkomma samtliga medlemmar inom Försäljningsgruppen. Försäljningsgruppens intäkter ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.

Återförsäljaren ska sälja Home Seremonies produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Beställningar från slutkunder sammanställs av Återförsäljaren och Återförsäljaren beställer och köper produkterna av Home Seremonies motsvarande den sammanlagda beställningen från slutkunderna.

2. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Home Seremonies produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen. Återförsäljaren får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål.

Detta avtal ska inte medföra att Home Seremonies i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Home Seremonies anses vara arbetstagare. Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Home Seremonies. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

3. Home Seremonies åtaganden

Home Seremonies förbinder sig att stödja Återförsäljaren under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren sådan information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.

4. Återförsäljarens åtaganden

För det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få distribuera Home Seremonies produkter, att Återförsäljaren tillsett att Administratören utsetts och att sådan Administratör uppfyller de krav som ställs på honom/henne under detta avtal.

Återförsäljaren åtar sig att följa och respektera Home Seremonies uppförandekod. https://www.newbody.se/code-of-conduct

Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Home Seremonies i samband med köp och försäljning av Home Seremonies produkter.

Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks. Återförsäljaren beställer antal startkassar (visningskassar) enligt Home Seremonies instruktioner i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.

Om Återförsäljaren använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Home Seremonies produkter, åtar sig Återförsäljaren att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

5. Administratör

Administratören ska vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll görs.

Administratören har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot Home Seremonies och Återförsäljaren. Administratören ska vara ansvarig för alla kontakter med Home Seremonies i frågor som omfattas av eller relaterar till detta avtal.

Återförsäljaren ska tillse att utsedd Administratör går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Home Seremonies enligt detta avtal.

Genom att godkänna detta avtal, försäkrar Administratören att denne erhållit fullmakt från den förening som Administratören företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och annars agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Administratören ska ta del och bli införstådd med samt åtfölja villkoren för Återförsäljaren i detta avtal samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att lämnas av Home Seremonies.

Administratören ska följa och respektera Home Seremonies uppförandekod.

Om Administratören använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Home Seremonies produkter, åtar sig Administratören att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

Administratörens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Home Seremonies Integritetspolicy. https://www.newbody.se/legal-notice

Administratören kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som Administratör utan Återförsäljarens och Home Seremonies skriftliga godkännande.

6. Beställning av produkter

Administratören ska lägga beställning av produkter från Home Seremonies via hemsidan homeseremonies.se genom att logga in på den personliga sida som tilldelats Administratören av Home Seremonies. Instruktioner för hur beställning ska utföras meddelas via mejl av Home Seremonies vid försäljningsstart. Beställning ska ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats Återförsäljaren av Home Seremonies. I annat fall kan Home Seremonies inte garantera leverans.

7. Leverans och frakt

Home Seremonies har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna annars överenskommit åtar sig Home Seremonies att meddela Återförsäljaren när leverans beräknas kunna genomföras.

Återförsäljaren ska via hemsidan i samband med orderläggning meddela Home Seremonies till vilken adress leverans ska ske. Återförsäljaren ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av Återförsäljaren lämnade uppgifter för leverans kan komma att faktureras av Home Seremonies.

Home Seremonies äger rätt att avböja en beställning eller avbryta en leverans om Home Seremonies bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Administratören erhållit betalningsanmärkning.

De beställda visningskassarna levereras fraktfritt från Home Seremonies till Återförsäljaren enligt överenskommelse efter att detta avtal ingåtts. Leverans av slutorder överstigande 249 paket levereras fraktfritt. För order under 250 paket tillkommer en fraktkostnad enligt gällande tabell. Beställda produkter kan även avhämtas direkt hos Home Seremonies efter överenskommelse mellan parterna.

8. Mottagningskontroll och reklamation av Återförsäljaren

Återförsäljaren ska tillse att Försäljningsgruppen inom nitton (19) dagar från mottagen leverans av produkter från Home Seremonies utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel ska produkten/leveransen reklameras till Home Seremonies omgående, dock senast tjugoen (21) dagar från mottagen leverans från Home Seremonies. Reklamerade produkter omlevereras för de fall Home Seremonies efter prövning kan konstatera att produkten var felaktig.

9. Pris och Betalningsvillkor

Återförsäljaren ska köpa produkter från Home Seremonies enligt Home Seremonies vid var tid gällande prislista. Home Seremonies äger rätt att ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund.

För startkassar ska Återförsäljaren erlägga betalning för gjord beställning senast sextio (60) dagar efter det att faktura erhållits. För samtliga övriga ordertyper ska Återförsäljaren erlägga betalning för gjord beställning senast tjugo (20) dagar efter det att faktura erhållits.

Sker ingen betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 8 %- enheter. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Home Seremonies och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade (Slutreglering).

10. Förtida upphörande

Home Seremonies äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Home Seremonies.

11. Ersättning

Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Home Seremonies och det vid varje tidpunkt gällande pris en slutkund betalar till Återförsäljaren.

12. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom detta avtal åtar sig Home Seremonies att informera Återförsäljaren genom Administratören om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan avlämnas till slutkund.

Slutkunden gör gällande sin eventuella ångerrätt genom att kontakta Återförsäljaren. Återförsäljaren åtar sig att informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag. Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med Home Seremonies direkt. Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt. Återförsäljaren ska utöva sådan rätt inom 21 arbetsdagar från att Home Seremonies levererat de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter kommer krediteras av Home Seremonies.

13. Övrigt

Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som Återförsäljaren ingår med Home Seremonies utan Home Seremonies skriftliga medgivande.